Loading

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปรัชญา


"เป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ วิจัยและนวัตกรรม
นำการพัฒนา จิตอาสา
นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

image
image

วิสัยทัศน์


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสู่การเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใน 10 ปี

วัตถุประสงค์


  • เพื่อผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชา ให้มีความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
  • เพื่อเป็นศูนย์รวมวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  • เพื่อพัฒนา ยกระดับความรู้ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น
image
image

อัตลักษณ์


“บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน”

سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول هتل های کیش خرید بلیط هواپیما هتل های مشهد proxy for telegram فروشگاه اینترنتی