ปริวัตร ปาโส พรพิมล พลเยี่ยม อรัทยา ถนอมเมฆ กฤษธชัย สารกุล และพนิดา ชูเวช. (2566). ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อ สมรรถภาพกล้ามเนื้อขาและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏแห่งประเทศไทย, 2 (1), 41-53. https://he03.tcithaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชูเวช
ปีที่ตีพิมพ์ 2566
นนทนันท์ พลพันธ์ และ ธนากร ไชยโคตร. 2566. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปั่นด้าย กรอไหมอีรี่สำหรับทอผ้าพื้นเมือง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (1-3 พฤษภาคม 2566) สถาบันวิจัยและพัฒนา – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ผศ.ดร.นนทนันท์ พลพันธ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2566

ผลงานวิจัย

ทั้งหมด

4111

ผู้เยี่ยมชม