ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นโครงการ 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏ เพิ่มในระยะแรกของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2540 - 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 และมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริการ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการวิชาชีพและคณะวิทยาการศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นแห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารและการให้บริการแก่บุคลากร และสนับสนุนงานสอนของสถาบัน ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร บริหารธุรกิจ (การตลาด) และการจัดการทั่วไป และเปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการจัดการทั่วไป นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้รับการประสานงานจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่งสมารถตอบสนองและจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบการจัดกากรศึกษาที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดระบบการบริหารจัดการที่สะดวก คล่องตัวนั้นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการและโครงสร้างเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการวิชาชีพและคณะวิทยาการศึกษาทั่วไป จึงได้เปลี่ยนชื่อตามโครงสร้างใหม่เป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” เพื่อสนองแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้   ประเภทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามรูปแบบ LERT 4.0 Model เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ซึ่งคำว่า “LERT” ประกอบไปด้วยคำดังต่อไปนี้

L : Leadership ความเป็นผู้นำ
E : Equity ความเสมอภาค
R : Respect การให้ความเคารพ
T : Transparency โปร่งใส

ปรัชญา

เป็นเลิศทางบูรณาการทักษะวิชาชีพ วิจัยและนวัตกรรม นำการพัฒนา จิตอาสา นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางบูรณาการทักษะวิชาชีพ เผื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการสร้างคุณค่าแก่สังคมภายใน 4 ปี

เอกลักษณ์

“บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน”

อัตลักษณ์

“มีความโดดเด่นในการกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา มีทักษะทางวิชาการและรู้เท่าทันในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี”

โครงสร้าง