สาขาวิชาทดลอง 1

ผู้เยี่ยมชม

บุคลากร
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
จำนวน 52 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับ20หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือก20หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป6หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรั6หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมภาครัฐและเอกชน
2. ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ
3. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
4. เป็นนักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5. ประกอบวิชาชีพอิสระ

ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากหลักสูตร

1. ได้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เพื่อการประกอบวิชาชีพ
2. ได้ทักษะทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
3. มีประสบการณ์การทำงานและปฏิบัติการทางคลีนิคกับหน่วยงานในโรงพยาบาลระดับจังหวัด อำเภอและตำบลในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
4. มีโอกาสไปต่างประเทศเพื่อศึกษาและดูงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสถาบันทางการแพทย์ในระดับอาเซียน

รายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการเรียนที่ 1
ภาคการเรียนที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ภาคการเรียนที่ 1
ภาคการเรียนที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ภาคการเรียนที่ 1
ภาคการเรียนที่ 2
ชั้นปีที่ 4
ภาคการเรียนที่ 1
ภาคการเรียนที่ 2
ช่องทางการติดต่อ
กิจกรรมภายในหลักสูตร