นวัตกรรมการสื่อสารฯ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคีโครงการ เช็กให้รู้ จัดกิจกรรมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อข่า...

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสลภูมิ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงพื้นที่ชุมชนผู้สูงวัยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อข่าวปลอมด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสลภูมิ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Social Lab คืนความรู้มิติตรวจสอบข่าวปลอมสู่ชุมชน ของโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร หรือโครงการเช็กให้รู้ โดยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ดำเนินการวิจัยพัฒนามิติตรวจสอบข่าวปลอมด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบโครงสร้างข่าว 6 ด้าน ได้แก่ มิติด้านองค์ประกอบของข่าว มิติบริบท มิติด้านเนื้อหา มิติด้านภาษา มิติด้านการโฆษณา และมิติด้านสุขภาพ ร่วมกับภาคีนักวิชาการ ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิยาลัยบูรพา และจังหวัดเชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจเช็กให้รู้ https://www.facebook.com/Factcheckingcenter