คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์