คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริการวิชาการเรียนร่วมโรงเรียนกุฉินารายณ์

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดบริการวิชาการเรียนร่วมโรงเรียนกุฉินารายณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กิจกรรมในครั้งนี้ น้อง ๆ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ทีมวิทยากรได้แยกกลุ่มเข้าห้องปฏิบัติการ อาทิ การฝึกปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกสาร ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ปฏิบัติการเคมี เรื่อง กำทอนของเสียงในอากาศ ฯลฯ น้องๆ ได้เรียนรู้การเป็นนักวิทยาศาสตร์ ด้วยการปรับ mindset ของตัวเองก่อน มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา ช่างสังเกตและตั้งคำถาม รักในวิทยาศาสตร์ มีความคิดเป็นระบบ มีเหตุผลรองรับ ทำเพื่อมนุษยชาติ ขอเป็นกำลังใจให้นักวิทยาศาสตร์น้อย ค่ะ