เด็กนิเทศออกบริการวิชาการชุมชน

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและออกบริการวิชาการชุมชนถ่ายภาพสินค้าและถ่ายวีดิโอนำเสนอสินค้าให้แก่กลุ่มวิชาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าและนักศึกษาในโครงการยุวชนอาสา เข้าร่วมอบรม