คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 1. ผศ. กันตภณ พรหมนิกร และ 2. ผศ. สุฑารัตน์ คนขยัน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางคณะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งด้วยครับ