อาจารย์ณัฐวุฒิ สุทธิบาก

ประวัติ

2560

วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554

วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

มคอ.