อาจารย์ ดร.สุชีลา ตาลอำไพ

ประวัติ

2016

Ph.D. Crop Genetics and Breeding At Crop Germplasm Innovation and Heterosis Utilization, Yunnan Agricultural University, Kunming Yunnan, China

2551

ปริญญาโท (วท.ม) พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2541

ปริญญาตรี (วท.บ.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทีวิโรฒ ประสานมิตร

มคอ.