อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขันธุแสง

ประวัติ

2560

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553

วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

มคอ.