อาจารย์ ดร.ธนัย สุรศิลป์

ประวัติ

2540

วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

2555

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มคอ.