อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร

ประวัติ

2547

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2555

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มคอ.