อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม

ประวัติ

2542

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง