ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ประวัติ

งานวิจัย

มคอ.