อาจารย์ก้องเกียรติ สุขเกษม

ประวัติ

2545

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

วท.บ. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

มคอ.