ผศ.ดร.คณิณ บรรณกิจ

ประวัติ

2551

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2546

วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2537

วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

มคอ.