อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็ก บ้านท่าม่วง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนบ้านท่าม่วง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
เครื่องจัดการระบบชีวมวล
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.ผักแว่น อำเภอจังหาร
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ