อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ

1. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2. โรคติดต่อ
3. สุขภาพจิต
4. การส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตรกุล

-

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

-

ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน
2. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชน
4. โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
5. โปรแกรมการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมพื้นบ้าน V-exercise ต่อสมรรถภาพทางกาย ระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน.

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ