ผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ

1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. บริหารงานสาธารณสุข
3. สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา

2566

ปริญญาเอก หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2553 - 2555

อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

2552 - 2553

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชนตำบลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การสำรวจและคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
ผลการเรียนการสอนสุขภาพสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ CIPPA ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อรายวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การสำรวจและคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช
2. การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชน
4. การศึกษาประสิทธิภาพเจลลาตินสมุนไพรลดปวดข้อเข่าร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสมุนไพร
6. การพัฒนาชารางจืดสมุนไพรล้างสารพิษ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ