ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริวัตร ปาโส

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คติประจำใจ :
“มุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย อดทน และพยายาม คือหนทางสู่ความสำเร็จ”

ความเชี่ยวชาญ

1. วอลเลย์บอล
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. การบริหารและการจัดการกีฬา
4. การนันทนาการ
5. วิทยาศาสตร์การกีฬา
6. การฝึกสมรรถภาพทางกาย

Name :
Pariwatr Paso

ประวัติการศึกษา

2555

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา (แขนงการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) , จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย , 2555

2552

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552

ประวัติการทำงาน

2555-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. โปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทาง
2. ผการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกสมาธิ
3. โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านอีสานเพื่อนันทนาการ
4. โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบติดตามผลของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
5. กายบริหารด้วยการรำไหว้และการใช้ท่ามวยไทย
6. On-exercising-ball weight training
7. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ