อาจารย์ ดร.ปภาภร จันทะวงศ์ฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ