ผศ.เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาไฟฟ้า
คติประจำใจ :
You are what you learn.

ความเชี่ยวชาญ

1. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
2. ระบบเทคโนโลยี IOT
3. การสื่อสารไร้สาย

Name :
Ekbodin Glingasorn

ประวัติการศึกษา

-

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2549 – 2550

ครูอัตราจ้างที่แผนกช้างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

หลอดไฟฟ้าขวดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
2. หลอดไฟขวดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
3. การใช้เทคโนโลยีแปรรูปสมุนไพรรางจืดกลุ่มสมุนไพรบ้านท่าสี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ