อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การพัฒนาแผ่นฟิล์มที่ไวต่อค่าพีเอชสำหรับบรรจุภัณฑ์บริโภคได้จากข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวดำในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมสารสกัดจากข่อยและใบฝรั่งเพื่อประยุกต์ใช้ในแผ่นปิดแผลในช่องปาก
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การเตรียมแคลเซียมอัลจิเนตฟิล์มด้วยวิธีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน)
ตีพิมพ์ 2560
การสกัดเพคตินจากเปลือกแตงโมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การสกัดเพคตินจากเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ