อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โปรแกรมการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ