อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คติประจำใจ :
When nothing is sure, everything is possible.

ความเชี่ยวชาญ

1. การออกแบบโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
2. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น
3. งานอนามัยครอบครัว

Name :
Patcharawan Janpech

ประวัติการศึกษา

2554

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

2550

พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2556 – 2557

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

2554 – 2556

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเตย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

2552 – 2554

ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550 - 2551

พยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เพื่อลดผู้ป่วย โรคเบาหวานรายใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. โปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4. การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
5. การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. อนามัยครอบครัว

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ