อาจารย์ ดร.สรรเพชญ นิลผาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ

1. Gas sensor
2. dye-sensitized solar cells
3. photocatalytic application

ประวัติการศึกษา

2559

ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

ปริญญาโท วศ.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2548 – 2550

ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์1และปฏิบัติการฟิสิกส์2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550 - 2552

พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพายัพ (เชียงใหม่)

2551 – 2554

อาจารย์พิเศษในรายวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์1 และปฏิบัติการฟิสิกส์2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2558 – ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การพัฒนาหัววัดแก๊สที่มีโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์เป็นฐานสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การพัฒนาหัววัดแก๊สที่มีโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์เป็นฐานสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
2. นวัตกรรมเตาอบแห้งสมุนไพรระบบไมโครเวฟกําลังตํ่า-สุญญกาศ-ถังหมุน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ