อาจารย์ ดร.อริย์ธัช สนัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ บ้านตาหยวก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ