อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ

การรู้เท่าทันสื่อ
การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา
สื่อดิจิทัล
นวัตกรรมการสื่อสารชุมชน

Name :
PRAPAPORN RATANO

ประวัติการศึกษา

-

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และ นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน62
ตีพิมพ์ 2562
การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน:
ตีพิมพ์ 2562

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

การรู้เท่าทันสื่อ
การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา
สื่อดิจิทัล
นวัตกรรมการสื่อสารชุมชน

รายวิชาที่รับผิดชอบ