อาจารย์สุขสันต์ ทับทิมหิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คติประจำใจ :
มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมจีน

Name :
SUKSAN TAPTHIMHIN

ประวัติการศึกษา

2015

M.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language), Central China Normal University, China

2553

ศศ.บ. (ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประวัติการทำงาน

2560 - 2564

ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

2565 - ปัจจุบัน

รย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

การสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง (Story-telling) โดยการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ