อาจารย์ณัฐวุฒิ สุทธิบาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

2560

วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554

วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ