อาจารย์ปิยะนุช ภูทองขาว

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเคมี
คติประจำใจ :
เกิดมามีชีวิตเดียว ใช้ซะ

ความเชี่ยวชาญ

เชื้อเพลิงทางเลือก
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงแข็ง
ตัวเร่งปฏิกิริยา

Name :
PIYANUT PHUTHONGKHAO

ประวัติการศึกษา

2553

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.เมืองหงส์ อำเภอจตรุพักตรพิมาน
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556
ลำดับกรดอะมิโนและฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีน จากเห็ดน้ำหมาก
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

เชื้อเพลิงทางเลือก
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงแข็ง
ตัวเร่งปฏิกิริยา

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ