อาจารย์ ดร.พุทธพรรณี บุญมาก

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญ

1) Zooplankton
2) Freshwater ecology
3) Taxonomy
4) Biodiversity
5) Zoology

Name :
Phuttaphannee Boonmak

ประวัติการศึกษา

2561

วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2554 - 2555

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2549 - 2550

ผู้จัดการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลของอุณหภูมิ และความเข้มข้นของอาหารที่มีต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคาลานอยด์โคพีพอดในน้ำจืดในประเทศไทย
แหล่งทุน: ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก รหัสทุน PD2563)
ตีพิมพ์ 2563
ความหลากหลายของเห็ดและการนำไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าทุ่งบะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2552
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ กรณีศึกษา บึงแม่ครัว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2551

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1) Diversity of plankton and relation with water quality in freshwater habitat
2) Effects of temperature and food concentration on development, growth and survival of zooplankton
3) Zooplankton for aquaculture

รายวิชาที่รับผิดชอบ