ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา ตาลอำไพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
คติประจำใจ :
เดินบ้างวิ่งบ้างเหนื่อยก็พักพักแล้วก็เดินต่อ

ความเชี่ยวชาญ

1. พันธุศาสตร์ทางพืชและสัตว์
2. Molecular genetics
3. Crop genetics and Breeding (การปรับปรุงพันธุ์พืช)
4. โครโมโซมพืชและโครโมโซมสัตว์

Name :
Sucheela Talumphai

ประวัติการศึกษา

2016

Ph.D. Crop Genetics and Breeding At Crop Germplasm Innovation and Heterosis Utilization, Yunnan Agricultural University, Kunming Yunnan, China

2551

ปริญญาโท (วท.ม) พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2541

ปริญญาตรี (วท.บ.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทีวิโรฒ ประสานมิตร

2542

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

2553-ปัจจุบัน

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2551-2553

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ความหลากหลายของปริมาณอะไมโลสในยีนสังเคราะห์แป้งและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่พบในศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
สำรวจความหลากหลายและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของสายพันธ์สบู่ดำ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทย
2. การพัฒนาต้นแบบสูตรอาหาร 3 มื้อสำหรับคน 5 กลุ่มวัย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
4. การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย
5. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสําหรับแยกแอลลีลต้านทานกับแอลลีลอ่อนแอของยีนต้านทานโรคไหม้ Pi37

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ