อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ดาเชิงเขา

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ

1. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม
3. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพ การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย

Name :
Thawatchai Dacherngkhao

ประวัติการศึกษา

2562

ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

2547

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2561-2562

อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559-2560

ผู้ช่วยสอน ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548- 2558

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

2547

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ จ.ขอนแก่น

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
2. การยศาสตร์
3. ระบบสาธารณสุข
4. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ