อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขันธุแสง

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

1. การผลิตสัตว์
2. สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Name :
Vilaivan Khanthusaeng

ประวัติการศึกษา

2560

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553

วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน

อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2561-2562

นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. Preservation and breed propagation of Thai-native goat using transcervical deep artificial insemination technique
2. Lipid droplets biosynthesis and innovative management to enhance fertility and conception rate in ruminants
3. Molecular biology and application of biotechnology to enhance fertility and female offspring sex ratio in livestock species

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ