อาจารย์ ดร.ธนัย สุรศิลป์

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
คติประจำใจ :
ประพฤติดี มีวัฒนธรรม นำสังคม

ความเชี่ยวชาญ

1. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. ภูมิคุ้มกันวิทยา
3. จุลชีววิทยา
4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Name :
Thanai Surasilp

ประวัติการศึกษา

2540

วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

2555

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

2541-2542

บริษัท มัลติเค็ม จำกัด

2548-2550

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

2551-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการการรักษาปลานิลที่ติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเซลลูเลสเพื่อใช้ในการ ผลิตไบโอเอทานอล
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio cholera ที่เจือปนในอาหารในเขตตำบลเกาะแก้ว
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.ชุมพร อำเภอเมยวดี
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

Foodborne pathogens in fermented fish purchased in Selaphum, Roi Et.
ตีพิมพ์ 2015
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ