อาจารย์ ดร.นภศูล ศิริจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
คติประจำใจ :
งานที่เริ่มลงมือทำแล้วก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ความเชี่ยวชาญ

1. ไบโอฟิล์มและการใช้เครื่อง bioflux
2. เทคนิคทาง confocal laser scanning microscope
3. Real-time PCR, gene expression
4. จุลชีววิทยาการเกษตร การใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
5. การปรับปรุงดินด้วย effective microorganism
6. แมลงกินได้และแมลงโปรตีนทดแทน
7. ด้านมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO, ESPREL, GMP, GHP
8. วิทยากรตัวคูณเรื่อง GHP

Name :
Nopphasul Sirijant

ประวัติการศึกษา

2559

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2559-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ, มหวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. แบคทีเรียดื้อยา
2. ไบโอฟิล์ม
3. จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการปรับปรุงดิน
4. การขยายผลสุขลักษณะที่ดีในผู้ประกอบการอาหาร สมุนไพรที่เป็นอาหาร และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
5. แมลงกินได้ และแมลงโปรตีนทดแทน
6. การหมุนเวียนวัสดุทางการเกษตร

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ