ผศ.ดร.ริชาติ อาจกล้า

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การเพิ่มความว่องไวการเร่งเชิงแสงของไทเทเนียด้วยการเติมสารย้อมพอร์ไฟริน สำหรับการย่อยสลาย Escherichia coli ในยางพารา
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกลั่นแยกไบโอเอทานอลในโรงงานต้นแบบที่เชื่อมต่อกับตัวดูดซับ Fe O /MCM-41
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การออกแบบการทดลองและสร้างวัสดุต้นแบบ สำหรับหมักก๊าซชีวมวลและแยกไบโอเอทานอล
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2557
การผลิตมีเทนและเมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/MCM - 41 ที่สังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบข้าว ในโรงงานต้นแบบ
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554
การออกแบบโรงงานต้นแบบของสารตั้งต้นอย่างครบ วงจรสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากเอทานอลที่ผลิต จากหัวมันสำปะหลังและน้ำมันปาล์มกรดไขมันอิสระสูง
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2554
การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2552

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ