ผศ.ดร.อรอนงค์ ไกรสูนย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และกิจกรรมการ ต้านอนุมูลอิสระในพืชน้ำสำหรับบริโภค
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2557
การศึกษากิจกรรม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ของเห็ดป่ากินได้ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2556
การสำรวจและศึกษาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2555
การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2553

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ