อาจารย์มณีนุช ฉวีวงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การแก้ปัญหาความวิตกกังวลในการพูดหน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2555

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ