ผศ.ดร.คู่ขวัญ จุลละนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือใน ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (Snack Food) เพื่อสุขภาพจากปลายข้าวหอมมะลิ 105 เสริมดอกดาวเรือง
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ