ผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์
แหล่งทุน: อบต.
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ