ผศ.ดร.จตุพร หงส์ทองคำ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. สรีรวิทยาของพืช

Name :
Jatuporn Hongthongkham

ประวัติการศึกษา

2556

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2564-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2561-2565

หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2558-2560

เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2555-2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและเฉพาะถิ่น ในอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของพืชสมุนไพรที่ใช้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนและกะเรกะร่อนด้ามข้าวเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แหล่งทุน: งบสกสว.(อพ.สธ)
ตีพิมพ์ 2563
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์และนำคืนสู่ถิ่นเขตป่าผาน้ำทิพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
การเก็บรักษาพันธ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยื่อกแข็ง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้ป่าบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2558
การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบ กระเป๋าเปิดโดยใช้เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดร้อยเอ็ด
2. การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้โดยเทคนิคเมล็ดเทียม
3. การขยายพันธุ์พันธุ์พืชสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ