ผศ.ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

อาจารย์ผู้สอน สาขาไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์จากแกลบสำหรับเคลือบผิวโลหะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวฯ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การพัฒนาทรายแก้วหนองพอก เป็นวัสดุอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเคมี
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุแร่ธาตุเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
เหล่าขามวารีสไคท์ คุณสมบัติกับแนวทางการพัฒนาเป็นวัสดุวิศวกรรมท้องถิ่น ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ