ผศ.ดร.ชลดา ไร่ขาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การวิเคราะห์ความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี ชนิด 226 Ra, 232Thและ 40K ในข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(แนวทางในการกำหนดนโยบายภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ