ดร.จรัญญา กุลยะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

1. สรีรวิทยาของพืช
2. กายวิภาคศาสตร์ของพืช

Name :
Charanya Kulya

ประวัติการศึกษา

2561

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การจัดทําข้อมูลดีเอ็นเอ บาร์โค้ดพืชสมุนไพรพื้น ในอําเภอชานุมานจังหวัด อํานาจเจริญ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การพัฒนาศักยภาพข้าวพื้นเมืองอินทรีย์
2. ผลของความเค็มต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของข้าวขาวดอกมะลิ105 เเละข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายวิชาที่รับผิดชอบ