ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

นิเวศวิทยา
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Name :
Auemporn Junsongduang

ประวัติการศึกษา

2542

ปริญญาตรี (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545

ปริญญาโท (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557

ปริญญาเอก (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

2551-2552

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2559-2561

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2561-2564

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2564-ปัจจุบัน

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2550-ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการพัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้าน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การสํารวจความหลากชนิดของพืชที่ใช้ในการย้อมสีเส้นไหมธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขมร ใน อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
ความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและศักยภาพ จากหมอยาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว-และภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ (แผนงานวิจัย) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและศักยภาพในการรักษาโรค เบื้องต้นของพืชสมุนไพรที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว และภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการย่อยภายใต้แผนงาน ปี 61)
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ)
ตีพิมพ์ 2561
ความหลากชนิดของไม้ต้นในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ตามองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ)
ตีพิมพ์ 2561
พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน)
ตีพิมพ์ 2560
พืชสมุนไพรพื้นบ้านและการเสื่อมถอยขององค์ความรู้ของการใช้พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2560
พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของชุมชนในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทต.สามขา
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

ชีววิทยาทั่วไป
พฤกษศาสตร์
พืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นิเวศวิทยา

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ