อาจารย์ ดร.สิริกัญญา วรชิน พิสิษฐ์ไพบูลย์

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คติประจำใจ :
The purpose of our lives is to be happy.

ความเชี่ยวชาญ

English Grammar
English Phonetics and Phonology
Interlanguage Pragmatics

ประวัติการศึกษา

2565

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2546

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2551-2552

ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

The effect of enhanced explicit pragmatic instruction and FonFs, and implicit pragmatic instruction on EFL learners’L2 pragmatic development.

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ